تبادل قرارداد زمین فیمابین دکتر عباس مصطفوی و سید مسلم صالح کوتاه مدیرعامل صندوق تعاون و سرمایه‌گذاری مسکن وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

تبادل قرارداد زمین فیمابین دکتر عباس مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند و سید مسلم صالح کوتاه مدیرعامل صندوق تعاون و سرمایه‌گذاری مسکن وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برای تامین مسکن کارکنان "ودجا"