آیین نکوداشت اولین سالگرد سردار دل ها حاج قاسم سلیمانی در شرکت عمران شهر جدید سهند

آیین نکوداشت اولین سالگرد سردار دل ها حاج قاسم سلیمانی در شرکت عمران شهر جدید سهند آیین نکوداشت اولین سالگرد سردار دل ها حاج قاسم سلیمانی در شرکت عمران شهر جدید سهند