شهر خوب را شهروندان خوب می سازند

شهر خوب را شهروندان خوب می سازند تابلو هدایت مسیری که بر اثر وزش باد شدید آسیب دیده بود با احساس مسئولیت و مراجعه یکی از شهروندان فهیم شهر جدید سهند به شرکت عمران جهت نصب مجدد تحویل داده شد و دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید از این شهروند وظیفه شناس تقدیر [...]