جلسه دکتر پورعلی مجری شهر جدید گلمان با دکتر مصطفوی مدیرعامل

✅ جلسه دکتر پورعلی مجری شهر جدید گلمان با دکتر مصطفوی مدیرعامل ، دکتر پناهی نایب رییس هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید سهند و همکاران مرتبط با شهر جدید گلمان در ارتباط با ساماندهی مسایل مربوط به شهر جدید گلمان در قالب تفاهم نامه واگذاری ساختمان اداری ، فیمابین شرکت شین آوا و [...]