جلسه در خصوص بررسی مسائل و مشکلات شرکت بتن سازه آذربایجان

 جلسه در خصوص بررسی مسائل و مشکلات شرکت بتن سازه آذربایجان با حضور مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره ، مهندس ثمودی سرپرست فنی و اجرایی شرکت عمران شهر جدید سهند و مهندسین مشاور کاوش راه و نمایندگان شرکت بتن سازه آذربایجان  جلسه در خصوص بررسی مسائل و مشکلات شرکت بتن [...]