جلسه مهندس فتح اللهی مدیرعامل گروه شرکتهای ایرانیان اطلس و هیئت همراه با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند

جلسه مهندس فتح اللهی مدیرعامل گروه شرکتهای ایرانیان اطلس و هیئت همراه با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند در خصوص همکاری در پروژه های عمرانی و طرحهای آماده سازی شهر جدید سهند جلسه مهندس فتح اللهی مدیرعامل گروه شرکتهای ایرانیان اطلس و هیئت همراه با دکتر مصطفوی [...]