جلسه سیف رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان اسکو با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند

✅ جلسه سیف رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان اسکو با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند در خصوص تحویل مساجد امام رضا (ع) و امام جعفر صادق (ع) و امضای صورتجلسه فیمابین ✅ جلسه سیف رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان اسکو با دکتر مصطفوی [...]