دیدار دکتر فتح زاده معاون منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان شرقی و هیئت همراه با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند

دیدار دکتر فتح زاده معاون منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان شرقی و هیئت همراه با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند دیدار دکتر فتح زاده معاون منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان شرقی و هیئت همراه با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت [...]