جلسه دکتر واعظی رییس پارک علم و فناوری استان آذربایجانشرقی با دکتر مصطفوی

جلسه دکتر واعظی رییس پارک علم و فناوری استان آذربایجانشرقی با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند در خصوص همکاری های فیمابین جلسه دکتر واعظی رییس پارک علم و فناوری استان آذربایجانشرقی با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند در خصوص همکاری های فیمابین [...]