جلسه مشترک دکتر علایی شهردار به همراه مهندس عباس نژاد معاون خدمات شهری و مهندس شیخ علیزاده معاون شهرسازی و معماری شهرداری شهر جدید سهند با دکتر مصطفوی

جلسه مشترک دکتر علایی شهردار به همراه مهندس عباس نژاد معاون خدمات شهری و مهندس شیخ علیزاده معاون شهرسازی و معماری شهرداری شهر جدید سهند با دکتر مصطفوی مدیرعامل، دکتر پورعلی عضو هیئت مدیره (مجری شهر جدید گلمان) و مهندس مددی معاون شهرسازی و معماری شرکت عمران شهر جدید سهند و بحث و تبادل [...]