مراسمی به مناسب روز مهندس و روز میلاد امام علی (ع) و روز پدر با حضور مدیرعامل ، اعضای هیئت مدیره و همکاران شرکت عمران شهر جدید سهند برگزار گردید.

در این مراسم هر یک از اعضای هیئت مدیره سخنانی را در مورد مهندس و جایگاه آن و همچنین فضایل امام علی (ع) ایراد نمودند و همکاران نیز به اختصار در مورد این روز مهم نکته نظراتی را ارائه نمودند. دکتر مصطفوی هم در این نشست صمیمی ضمن تبریک روز [...]