تبریک دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهرجدید سهند از همکار گرامی ابوالفضل دهقانی به مناسبت روز جهانی معلولین و تقدیر از زحمات ایشان

تبریک دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهرجدید سهند از همکار گرامی ابوالفضل دهقانی به مناسبت روز جهانی معلولین و تقدیر از زحمات ایشان تبریک دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهرجدید سهند از همکار گرامی ابوالفضل دهقانی به مناسبت روز جهانی معلولین و تقدیر از زحمات ایشان [...]