دیدار و درخواست فریدی رییس اورژانس شهرستان اسکو از دکتر مصطفوی

دیدار و درخواست فریدی رییس اورژانس شهرستان اسکو از دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند در خصوص واگذاری مکان برای استقرار ساختمان اورژانس در فاز 4 شهر جدید سهند و تسهیل راه عبوری آنها دیدار و درخواست فریدی رییس اورژانس شهرستان اسکو از دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران [...]