دیدار مردمی دکتر مصطفوی

خانهبرچست: دیدار مردمی دکتر مصطفوی

ملاقات مردمی با مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند روزهای سه شنبه

✅ ملاقات مردمی با مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند روزهای سه شنبه هر هفته و دستور پیگیری در راستای رفع مشکلات مراجعین ✅ ملاقات مردمی با مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند روزهای سه شنبه هر هفته و دستور پیگیری در راستای رفع مشکلات مراجعین [...]

ملاقات مردمی روزهای سه شنبه هر هفته با مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند

✅ ملاقات مردمی روزهای سه شنبه هر هفته با مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند و دستور پیگیری از جانب مدیرعامل برای مانع زدایی و رفع مشکلات مراجعین ✅ ملاقات مردمی روزهای سه شنبه هر هفته با مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند و دستور پیگیری از جانب مدیرعامل برای [...]

ملاقات مردمی با مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند

✅ ملاقات مردمی با مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند روزهای سه شنبه هر هفته و دستور پیگیری و حل مشکلات و مطالبات مردمی ✅ ملاقات مردمی با مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند روزهای سه شنبه هر هفته و دستور پیگیری و حل مشکلات و مطالبات مردمی [...]

ملاقات مردمی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند

✅ ملاقات مردمی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند روزهای سه شنبه هر هفته و دستور رسیدگی و حل مشکلات مراجعین محترم در راستای مانع زدایی از مشکلات و تقدیر ساکنین مجتمع مسکونی آپارتمانی ولیعصر از دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند بخاطر حل مشکلات مجتمع مذکور ✅ [...]

ملاقات مردمی دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند

✅ ملاقات مردمی دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند روزهای سه شنبه هر هفته و دستور رسیدگی به مشکلات مراجعین در اسرع وقت ✅ ملاقات مردمی دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند روزهای سه شنبه هر هفته و دستور رسیدگی به مشکلات مراجعین در اسرع وقت [...]

ملاقات مردمی با مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند

✅ ملاقات مردمی با مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند روزهای سه شنبه هر هفته و دستور رسیدگی به مشکلات مراجعین در اسرع وقت ✅ ملاقات مردمی با مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند روزهای سه شنبه هر هفته و دستور رسیدگی به مشکلات مراجعین در اسرع وقت [...]

ملاقات مردمی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند

✅ ملاقات مردمی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و دستور اکید مدیرعامل در راستای مانع زدایی از مسائل و مشکلات مراجعین ✅ ملاقات مردمی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و دستور اکید مدیرعامل در راستای مانع زدایی از مسائل و [...]

ملاقات مردمی دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند

✅ ملاقات مردمی دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند روزهای سه شنبه هر هفته و دستور پیگیری و حل مشکلات مراجعین ✅ ملاقات مردمی دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند روزهای سه شنبه هر هفته و دستور پیگیری و حل مشکلات مراجعین [...]

ملاقات مردمی با مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند

✅ ملاقات مردمی با مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند و دستور پیگیری و حل مشکلات مراجعین ✅ ملاقات مردمی با مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند و دستور پیگیری و حل مشکلات مراجعین

ملاقات مردمی با مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند در سال جدید

✅ ملاقات مردمی با مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند و دستور اکید ایشان برای رسیدگی و حل مشکلات مراجعین ✅ ملاقات مردمی با مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند و دستور اکید ایشان برای رسیدگی و حل مشکلات مراجعین

جهت پرسیدن سوال خود و یا مشاهده پرسش های متداول اینجا کلیک کنید
پرسش های متداول
رفتن به بالا