دیدار صمیمی مهندس شیوایی فعال رسانه ای با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند

✅ دیدار صمیمی مهندس شیوایی فعال رسانه ای با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند و تقدیر و تشکر از عملکرد جهادی مجموعه شرکت عمران ✅ دیدار صمیمی مهندس شیوایی فعال رسانه ای با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند و تقدیر و تشکر از عملکرد [...]