جلسه دکتر جعفر محسنی رییس سازمان جهاد دانشگاهی آذربایجانشرقی و هیئت همراه با دکتر مصطفوی

✅ جلسه دکتر جعفر محسنی رییس سازمان جهاد دانشگاهی آذربایجانشرقی و هیئت همراه با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند در خصوص تامین مسکن کارکنان جهاد دانشگاهی ✅ جلسه دکتر جعفر محسنی رییس سازمان جهاد دانشگاهی آذربایجانشرقی و هیئت همراه با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید [...]