ادامه خاکبرداری بلوک C و ورود پایه اطمینان فلزی ( جک ) و دپو در محل کارگاه ، مربوط به طرح اقدام ملی مسکن

ادامه خاکبرداری بلوک C و ورود پایه اطمینان فلزی ( جک ) و دپو در محل کارگاه ، مربوط به طرح اقدام ملی مسکن ، پروژه 486 واحدی نگارستان در فاز 4 توسط شرکت دژدیس سپاهان ادامه خاکبرداری بلوک C و ورود پایه اطمینان فلزی ( جک ) و دپو [...]