دیدار مهندس صفدری مدیرعامل مرکز نیکوکاری شهید شفیع زاده با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند

دیدار مهندس صفدری مدیرعامل مرکز نیکوکاری شهید شفیع زاده با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند در خصوص احداث مرکز درمانگاه خیریه شهید شفیع زاده و قول مساعد مدیرعامل شرکت عمران دیدار مهندس صفدری مدیرعامل مرکز نیکوکاری شهید شفیع زاده با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید [...]