امضای تفاهم نامه همکاری فیمابین شرکت عمران شهر جدید سهند و دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجانشرقی

جلسه دکتر مصطفوی مدیرعامل و دکتر پناهی نائب رییس هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید سهند با دکتر جوانپور رییس، دکتر رسولی معاون پژوهشی، دکتر ابوالحسنی مدیرکل ارتباط و صنعت دانشگاه آزاد اسلامی آذربایجانشرقی، دکتر عبادی رییس دانشگاه آزاد اسکو، دکتر بلیلان و دکتر ستار زاده مجریان طرح پژوهشی در خصوص همکاری های فیمابین [...]