دیدار دکتر مصطفوی مدیرعامل و دکتر پاشازاده با حاج آقا شمسی و حاج آقا وطن خواه دادستان شهرستان اسکو

دیدار دکتر مصطفوی مدیرعامل و دکتر پاشازاده مشاور عالی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند در حوزه حقوقی با حاج آقا شمسی رییس دادگستری و حاج آقا وطن خواه دادستان شهرستان اسکو