شورای معاونین شرکت عمران شهر جدید سهند به ریاست دکتر مصطفوی مدیرعامل و اعضای شورای معاونین شرکت عمران شهر جدید سهند با دستور کار احداث خانه های ویلایی نمونه در شهر جدید سهند برگزار شد.

شورای معاونین شرکت عمران شهر جدید سهند به ریاست دکتر مصطفوی مدیرعامل و اعضای شورای معاونین شرکت عمران شهر جدید سهند با دستور کار احداث خانه های ویلایی نمونه در شهر جدید سهند برگزار شد. در این جلسه مباحث؛ تهیه نقشه های واگذاری، ساماندهی ترافیکی و تجهیز کارگاه بیمارستان ۳۰۰ [...]