جلسه دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهرجدید سهند با دکتر نبیی مشاور حمل و نقل و ترافیک برای بررسی خط ریلی تبریز -سهند

جلسه دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهرجدید سهند با دکتر نبیی مشاور حمل و نقل و ترافیک برای بررسی خط ریلی تبریز -سهند جلسه دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهرجدید سهند با دکتر نبیی مشاور حمل و نقل و ترافیک برای بررسی خط ریلی تبریز -سهند [...]