دیدار احمدی رییس سازمان هلال احمر شهرستان اسکو بادکتر مصطفوی

دیدار احمدی رییس سازمان هلال احمر شهرستان اسکو بادکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند دیدار احمدی رییس سازمان هلال احمر شهرستان اسکو بادکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند