حرکت جهادی شرکت عمران شهر جدید سهند در راستای انجام عملیات آسفالت ریزی

✅ در ادامه حرکت جهادی شرکت عمران شهر جدید سهند در راستای انجام عملیات آسفالت ریزی ، بازدید مستمر دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند از روند کار ✅ در ادامه حرکت جهادی شرکت عمران شهر جدید سهند در راستای انجام عملیات آسفالت ریزی ، بازدید مستمر دکتر [...]