ادامه حرکت جهادی شرکت عمران شهر جدید سهند برای تکمیل محلات شهر جدید سهند

✅ در راستای ادامه حرکت جهادی شرکت عمران شهر جدید سهند برای تکمیل محلات شهر جدید سهند دکتر مصطفوی مدیرعامل، مهندس سعيدي عضو هیئت مدیره و مهندس ثمودی سرپرست معاون فنی و اجرایی شرکت عمران شهر جدید سهند از پیاده رو سازی محلات بازدید بعمل آوردند. ✅ در راستای ادامه [...]