جلسه کمیته معماری و شهرسازی با حضور دکتر پناهی نایب رییس هیئت مدیره و اعضای کمیته متشکل از همکاران معماری و شهرسازی ، اساتید و نخبگان برگزار و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید ؛

جلسه کمیته معماری و شهرسازی با حضور دکتر پناهی نایب رییس هیئت مدیره و اعضای کمیته متشکل از همکاران معماری و شهرسازی ، اساتید و نخبگان برگزار و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید ؛ ☑️ تاییدکلیات طرح مجتمع فرهنگی فاز 4 ☑️ طرح تفصیلی پیشنهادی پارک 5 هکتاری مورد تایید کمیته قرار گرفت و مقرر شد [...]