جلسه بررسی طرحهای شهرسازی در قالب پارکها و فضا های سبز شهر جدیدسهند برگزار گردید.

جلسه بررسی طرحهای شهرسازی در قالب پارکها و فضا های سبز شهر جدیدسهند با حضور دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند ، دکتر پناهی نائب رئیس هیئت مدیره و همکاران واحد شهر سازی برگزار گردید. جلسه بررسی طرحهای شهرسازی در قالب پارکها و فضا های سبز شهر جدیدسهند [...]