جلسه دکتر مصطفوی مدیرعامل ، دکتر پناهی هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید سهند با مهندس وکیلی شهردار و مهندس حامدی رییس شورای اسلامی شهر جدید سهند

جلسه دکتر مصطفوی مدیرعامل ، دکتر پناهی هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید سهند با مهندس وکیلی شهردار و مهندس حامدی رییس شورای اسلامی شهر جدید سهند در ارتباط با اجرای صورتجلسه پارکینگ قطعات شماره 1210IN با کاربری(تجهیزات شهری). جلسه دکتر مصطفوی مدیرعامل ، دکتر پناهی هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید [...]