دیدار صمیمی دکتر حیرت انگیز مدیرکل اداره ثبت احوال استان و هیئت همراه با دکتر مصطفوی

دیدار صمیمی دکتر حیرت انگیز مدیرکل اداره ثبت احوال استان آذربایجانشرقی و هیئت همراه با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند