پیام دکتر عباس مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند به مناسبت روز خبرنگار

خبرنگاران از دیرباز در رسالتی استثنایی و تکریم برانگیز، به عنوان وجدان بیدار و ذهن آگاه جامعه، ایفاگر نقشی ماندگار و تاریخ ساز بوده اند. هفدهم مرداد ماه هر سال فرصتی است که از زحمات اصحاب قلم قدردانی شود، وقایع نگارانی که آگاهی می دهند و صداقت، حقانیت نوشته هایشان است. خبرنگاران، نخبگانی هستند که [...]