دکتر محرابیان مدیرعامل و سرپرست هیئت مدیره ، مهندس طالبی معاونت اجرایی شرکت توسعه گران عمران ستاد اجرایی حضرت فرمان (ره) در خصوص احداث 2000 هزار واحد طرح اقدام ملی مسکن در شهر جدید سهند با دکتر مصطفوی مدیرعامل تشکیل جلسه دادند.

دکتر محرابیان مدیرعامل و سرپرست هیئت مدیره ، مهندس طالبی معاونت اجرایی شرکت توسعه گران عمران ستاد اجرایی حضرت فرمان (ره) ، مهندس احمدزاده مدیرعامل ، مهندس فاضلی معاونت فنی آرمان نصر آذربایجان ، مهندس روستا معاون شرکت بازآفرینی شهری ایران در خصوص احداث 2000 هزار واحد طرح اقدام ملی مسکن در شهر جدید [...]