جلسه مهندس انصاری مدیرعامل تعاونی مسکن لشکر عاشورا با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند

جلسه مهندس انصاری مدیرعامل تعاونی مسکن لشکر عاشورا با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند در خصوص روند اجرایی پروژه کمال از پروژه های طرح اقدام ملی مسکن و تاکید مدیرعامل شرکت عمران جهت تسریع در پیشرفت کار. جلسه مهندس انصاری مدیرعامل تعاونی مسکن لشکر عاشورا با دکتر مصطفوی مدیرعامل [...]