دیدار مهندس دلجاوید مدیرعامل تعاونی مسکن اداره کل تعاون و هیئت همراه با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند

دیدار مهندس دلجاوید مدیرعامل و دکتر حاتمی رئیس هیئت مدیره تعاونی مسکن اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجانشرقی با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند در خصوص تامین مسکن کارکنان تعاونی دیدار مهندس دلجاوید مدیرعامل و دکتر حاتمی رئیس هیئت مدیره تعاونی مسکن اداره [...]