جلسه مهندس ژیانی پیمانکار پروژه تصفیه خانه فاضلاب فاز 4 با دکتر مصطفوی

جلسه مهندس ژیانی پیمانکار پروژه تصفیه خانه فاضلاب فاز 4 با دکتر مصطفوی مدیرعامل ، مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید سهند درخصوص روند اجرایی تصفیه خانه و انجام هماهنگی های لازم جلسه مهندس ژیانی پیمانکار پروژه تصفیه خانه فاضلاب فاز 4 با دکتر مصطفوی مدیرعامل ، [...]