دیدار اعضای تعاونی مسکن پرسنل مرزبانی با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند

✅ دیدار اعضای تعاونی مسکن پرسنل مرزبانی با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند در خصوص تأمین مسکن پرسنل مرزبانی و قول مساعد مدیرعامل شرکت عمران ✅ دیدار اعضای تعاونی مسکن پرسنل مرزبانی با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند در خصوص تأمین مسکن پرسنل مرزبانی [...]