دیدار صمیمی دکتر عباس پور حسن مدیر کل بنیاد شهید وامور ایثار گران استان آذربایجان شرقی وهیئت همراه با دکتر مصطفوی

دیدار صمیمی دکتر عباس پور حسن مدیر کل بنیاد شهید وامور ایثار گران استان آذربایجان شرقی وهیئت همراه با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدیدسهند و تبادل نظر در خصوص تامین مسکن ایثار گران دیدار صمیمی دکتر عباس پور حسن مدیر کل بنیاد شهید وامور ایثار گران استان آذربایجان [...]