جلسه دکتر رستمی معاون و اعضای هیئت مدیره شرکت برق منطقه ای آذربایجان با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند

جلسه دکتر رستمی معاون و اعضای هیئت مدیره شرکت برق منطقه ای آذربایجان با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند در مورد تأمین مسکن کارکنان و مساعدت های لازم از طرف مدیرعامل شرکت عمران جلسه دکتر رستمی معاون و اعضای هیئت مدیره شرکت برق منطقه ای آذربایجان با [...]