بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل و مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره از فرهنگسرای هشت بهشت و توسعه فضای آن

بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل و مهندس سعيدي عضو هیئت مدیره از فرهنگسرای هشت بهشت و توسعه فضای آن بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل و مهندس سعيدي عضو هیئت مدیره از فرهنگسرای هشت بهشت و توسعه فضای آن