بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل وهمکاران فنی و اجرایی شرکت عمران شهر جدید سهند از برج زرگران

بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل ، مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره و مهندس صدیقی معاون فنی و اجرایی شرکت عمران شهر جدید سهند از برج زرگران جهت حل مشکلات ساکنین. بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل ، مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره و مهندس صدیقی معاون فنی و اجرایی شرکت عمران شهر جدید سهند از [...]