بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدیدسهند از مجموعه باغ بهشت

بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدیدسهند از مجموعه باغ بهشت و بررسی روند کارهای اجرایی در هشت بهشت سهند بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدیدسهند از مجموعه باغ بهشت و بررسی روند کارهای اجرایی در هشت بهشت سهند