بازدید از روند اجرای پروژه تاریخی محلی خان چوپان و سارای و کتابخانه مرکزی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید سهند به اتفاق مشاورین سازه معماری از روند اجرای پروژه تاریخی محلی خان چوپان و سارای و کتابخانه مرکزی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید سهند به [...]