اهدای تعداد 10 عدد کپسول اکسیژن از طرف شرکت عمران شهر جدید سهند به بیماران کرونایی در بیمارستان اسکو

اهدای تعداد 10 عدد کپسول اکسیژن از طرف شرکت عمران شهر جدید سهند به بیماران کرونایی در بیمارستان اسکو اهدای تعداد 10 عدد کپسول اکسیژن از طرف شرکت عمران شهر جدید سهند به بیماران کرونایی در بیمارستان اسکو