بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند از ادامه عملیات پی ور سازی و آغاز آن از تعاونی یک فاز دو

بازدید دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند ادامه عملیات پی ور سازی و آغاز آن از تعاونی یک فاز دو از مطالبات مردمی، مکانیابی پارک جدید فاز ۳ و رسیدگی به مشکلات مجتمع اطلس از قبیل استاندارد سازی آسانسورها و پیگیری صدور سند واحدها [...]