جلسه دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند با مهندس رضیی مشاور شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید

جلسه دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند با مهندس رضیی مشاور شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید جهت بررسی و ارزیابی و کنترل پروژه های شهر جدید سهند جلسه دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند با مهندس رضیی مشاور شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید جهت [...]