جلسه اعضای کمیته صیانت از اراضی ملی و تحت تملک شرکت عمران شهر جدید سهند

جلسه اعضای کمیته صیانت از اراضی ملی و تحت تملک شرکت عمران شهر جدید سهند با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند جلسه اعضای کمیته صیانت از اراضی ملی و تحت تملک شرکت عمران شهر جدید سهند با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند [...]