واریز علی الحساب عرصه  اقدام ملی به مبلغ 10 میلیون تومان (الباقی مبالغ تا زمان تحویل واحد اخذ خواهد شد)