بر اساس خوش حسابی متقاضی در پرداخت به موقع اقساط می باشد.