• یک عدد پوشه
  • اصل و کپی نامه بانکی
  • اصل و کپی اجاره نامه 99 ساله زمین در یک صفحه
  • کپی سند اعیانی
  • کپی تمام صفحات شناسنامه متقاضی
  • کپی پشت روی کارت ملی متقاضی
  • کپی قرارداد پیش فروش آپارتمان فی مابین متقاضی با انبوه ساز
  • در صورت ارائه وکالت، کپی آخرین وکالت مربوط به واحد مسکن مهر مورد معامله