قیمت هر متر مربع غیر مفید 4 میلیون تومان (متراژ80 تا 120 متر) وام بانکی 150 میلیون تومان