واریز قسط اول به مبلغ 45 میلیون تومان(مهلت قانونی فقط پانزده روز بعد از دریافت پیامک بانک)